1128, Shukrawar peth, Sathe colony, Near Tilak Road Shetriya Karyalay, Pune